วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Must และ Mustn't

must แปลว่า "ต้อง" ดังนั้น mustn't หรือ must not ก็จะต้องแปลว่า "ไม่ต้อง หรือ ต้องไม่"
โครงสร้างของประโยคที่ใช้ must คือ
ประโยคบอกเล่า : Subject + must + v.1
ประโยคปฏิเสธ คือ : Subject + mustn't + v.1
หลักการใช้ must คือ
1. ใช้แสดงความเป็นที่ต้องกระทำ เช่น
You must do your work. (คุณต้องทำงานของคุณ)
You must help me. (คุณต้องช่วยฉัน)
You must pay attention in class. (คุณต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียน)


2. ใช้ในการให้คำแนะนำหรือการสั่งกับตนเองหรือบุคคลอื่น เช่น

You mustn't talk in the classroom. (คุณต้องไม่คุยในห้องเรียน)

You mustn't tell him about my secret. (คุณต้องไม่บอกความลับของฉันให้เขาฟัง)
I must study for my exam. (ฉันต้องตั้งใจเรียนเพื่อการสอบของฉัน)

3. ใช้ must เมื่อพูดถึงสิ่งที่เราแน่ใจ เช่น
The boy keeps crying. He must be really sick. (ชายน้อยยังคงร้องไห้อยู่ เขาคงต้องป่วยจริง ๆ )

เป็นไงนักเรียนของครูก๊อตง่ายไหมครับ เรื่องการใช้ must คราวนี้ลองมาดูและทำแบบฝึกกันดีกว่า

1. .......................................
2. .......................................

3. .................................................................................
Keys
1. You must'nt take photos.
2. You mustn't smoke.
3. You mustn't entry.


1 ความคิดเห็น: